ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Školská rada

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst.1 zákona č. 561/2004Sb.). Školská rada při základní škole Gabry a Málinky vznikla dne 1.1.2006 a je ustanovena v počtu 9 členů. 3 členy jmenuje zřizovatel obec Štítná nad Vláří, 3 členy volí rodiče ze svých řad a 3 členy volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy.

Pravomoce školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Zápis ze zasedání školské rady dne 17. 12. 2018

Přítomni: Barboříková Zuzana, Hnilo Ladislav, Holba Václav, Miklasová Zdeňka, Petrů Markéta, Pinďák Vojtěch, Stašová Marcela, Struhařová Katarína, Tkadlecová Jitka

1. Projednání a schválení Jednacího řádu

 • Jednací řád byl jednohlasně schválen
2. Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb.
3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
 • Jednohlasně byli zvoleni: předseda – Jitka Tkadlecová, místopředseda – Katarína Struhařová, zapisovatel – Markéta Petrů
4. Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty)
5. Diskuse – návrhy:
 • koše do tříd na tříděný odpad
 • elektronická ŽK a zadávání DÚ přes internet
 • svačinky o velké přestávce
6. Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.
Zapsala: Markéta Petrů

Volby do školské rady 2018:

22. 10. 2018 proběhly volby do školské rady na období 2018 – 2021.

Zvolení zástupci rodičů:

 • Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová

Zvolení zástupci školy:

 • Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

 •  Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba

 Zápis ze zasedání školské rady dne 6. 9. 2018

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Katarína Struhařová, Marcela Stašová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

Omluveni: Radek Hnilo

1.  Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 – schválena všemi hlasy

2.  Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků –  zůstávají beze změny – schváleno všemi hlasy

3.   Seznámení s organizací školního roku

 • Třídnictví, počet žáků
 • Ostatní vyučující
 • Nový povinně volitelný předmět v 8. ročníku – Přírodovědná praktika
 • ŠD – 3 oddělení, ranní družina, provoz do 15,45
 • Projekty: k 31. 8. 2018 ukončen projekt  Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, od 1. 9. 2018 začínáme  Nové šablony pro Gabru a Málinku – doučování, kluby, projektové dny ve škole a mimo školu, pokračujeme s projektem s Gabrou a Málinkou do Fryštáku II a Plavání II
 • Preventivní programy – R-Ego, Fryšták
 • Souhlasy rodičů – GDPR

 4.  Nejbližší a největší akce:

 1. Legiovlak
 2. Sběr šípků a papíru
 3. Exkurze Dlouhé Stráně (21. 9.)
 4. Slovácké divadlo 1. stupeň – Špalíček pohádek (26. 9.)
 5. ÚP – 9. ročník
 6. Přídodovědný a Matematický klokan
 7. VSL
 8. Fryšták 6. ročník
 9. Vánoční koledování
 10. Slavnost slabikáře
 11. LVK 7. ročník
 12. Zlínská filharmonie – 2. stupeň
 13. Rodičovský ples
 14. Fryšták 8. ročník
 15. Vídeň – 7. – 9. ročník
 16. Den matek
 17. Exkurze a výlety
Zapsala: Markéta Petrů

Zápis ze zasedání školské rady dne 5. 9. 2017

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

Omluveni: Katarína Struhařová, František Šánek

1. Seznámení s organizací školního roku 2017/2018

 • počty tříd a žáků, vyučující
 • činnost a provozní doba ŠD
 • exkurze a hlavní akce v průběhu školního roku
 • projekty
 • program primární prevence
2. Projednání a schválení dodatku ve školním řádu (schválen všemi hlasy)
3. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 (schválena všemi hlasy)
4. Seznámení s proběhlými úpravami ve škole – rozvod elektřiny v bloku „D“, nové dveře na 2. stupni – blok „A“, natření sloupů ve školní jídelně. 

Zápis ze zasedání školské rady dne 5. 6. 2017

Přítomni: Jana Machučová, Jaroslav Liška, František Šánek, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Markéta Petrů, Dana Černíčková, Jitka Tkadlecová

1. Hodnocení uplynulého školního roku:

 • účast žáků na kulturních a sportovních akcích
 • celoškolní akce
 • výsledky soutěží
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se zřizovatelem
 • úspěšnost žáků na přijímacích zkouškách
2. Projekty:
 • Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky (seminář pro PP – inkluze, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářské dílny, kluby zábavné logiky a deskových her)
 • S Gabrou a Málinkou do Fryštáku
 • Ovoce do škol
3. Plánované úpravy ve škole:
 • dveře na 2. patře 2. stupně
 • elektroinstalace v dílnách a na dodbě – blok „D“
 • nátěry sloupů ve školní jídelně
4. Výhled na školní rok 2017/2018:
 • 190 žáků, 9 tříd
 • personální změny: na místo hospodářky školy paní Perutkové nastupuje paní Hana Vaňková, do důchodu odchází paní Jarmila Jankových

Zápis ze zasedání školské rady dne 31. 8. 2016

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
1. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 (výroční zprávu obdrželi všichni členové k prostudování elektronicky) – byla jednohlasně schválena
2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků (dokumenty obdrželi všichni členové elektronicky) – schváleny jednohlasně
3. Seznámení s organizací školního roku 2016/2017 
4. Koncepční záměry školy

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 16. 6. 2016

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
Omluveni: František Šánek, Radek Hnilo
1. Projednání inspekční zprávy ČŠI
Členům školské rady byla předložena inspekční zpráva a protokol o kontrole, seznámili se a projednali závěry inspekce. 
2. Schválení školního řádu
Upravený školní řád byl všem členům školské rady zaslán v elektronické podobě. V jeho znění nedošlo k žádným zásadním úpravám. Byl schválen všemi hlasy. 
3. Schválení pravidel pro hodnocení žáků
Ze závěrů ČŠI vyplynulo, že v pravidlech pro hodnocení byla využívaná neplatná terminologie pro kázeňská opatření. Terminologie byla v uvedeném dokumentu opravena a pravidla pro hodnocení žáků byla školskou radou všemi hlasy schválena. 
4. Zhodnocení uplynulého školního roku 
 • přehled nejdůležitějších akcí
 • nové akce, které se osvědčily (LVK na Trojáku, děti z MŠ v hodinách TV, VV, HV, přírodopisu)

5. Výhled do dalšího školního roku 
 • počet zapsaných dětí do 1. ročníku (19 dětí)
 • počet žáků ve škole (194)
 • využití školní budovy (zřízení místní lidové knihovny a  chráněné dílny v prostorách školy)
 • oprava elektroinstalace v bloku D

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 8. 10. 2015

Toto zasedání bylo svoláno po oznámení výsledků voleb do školské rady ředitelem Mgr. Josefem Hnaníčkem.

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Projednání a schválení Jednacího řádu 

2. Seznámení s pravomocemi školské rady –  §167,168 zák.561/2004 Sb.

3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele:

všichni byli jednohlasně zvoleni v tajném hlasování

 • Předseda: Jitka Tkadlecová
 • místopředseda: Katarína Struhařová
 • zapisovatel: Markéta Petrů

4. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015 (zprávu obdrželi všichni elektronicky)

5. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků (všichni obdrželi elektronicky)

6. Seznámení se ŠVP a koncepčními záměry školy

7. Prohlídka školy

Zapsala: Markéta Petrů

 

Zápis ze školské rady dne 11. 6. 2015

Přítomni: Dana Černíčková, Marta Struhařová, Leona Šuráňová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, Ladislav Hnilo, František Liška, Marie Hrnčiříková, Jaroslav Liška

1. Zhodnocení uplynulého školního roku:

 • výsledky soutěží, úspěšnost žáků na přijímacích zkouškách
 • účast na kulturních a sportovních akcích
 • celoškolní akce
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se zřizovatelem

2. Organizace školního roku 2015/2016

 • počty žáků
 • vyučující
 • plánované akce
 • plánované úpravy školy (školní hřiště, osvětlení velké tělocvičny…)

3. Zhodnocení práce školské rady za uplynulé 3 roky

4. Příprava voleb na další období – volby proběhnou na začátku příštího školního roku.

Zapsala: Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 2. 10. 2014

Přítomni: Dana Černíčková, Marta Struhařová, Leona Šuráňová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, Ladislav Hnilo, František Liška

Omluveni: Marie Hrnčiříková, Jaroslav Liška

1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (text obdrželi všichni členové elektronicky)

2. Seznámení se změnami ve školním řádu – absence žáků

3. Projednání a schválení změn ve školním řádu

4. Organizace školního roku 2014/2015, hlavní akce

                                Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 9. 6. 2014

Přítomni: Ladislav Hnilo, Marta Struhařová, Leona Šuráňová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, Jaroslav Liška

1. Seznámení s navrhovanými změnami ve školním řádu – používání mobilních telefonů (O přestávce mohou žáci používat mobil pouze v nutných případech se souhlasem pedagoga, který vykonává nad žáky dohled).

2. Projednání a schválení změn ve školním řádu

3. Zhodnocení školního roku 2013/2014

                               Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 3. 10. 2013

Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Ladislav Hnilo, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy

2. Seznámení s upraveným ŠVP

3. Organizace nového školního roku, hlavní akce

4. Prohlídka školy, další plánované inovace (nástěnky, chodník před školou)

                          Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 24. 6. 2013

Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Ladislav Hnilo, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Projednání a schválení školního řádu na školní rok 2013/2014

2. Projednání a schvlálení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání na rok 2013/2014

3. Seznámení s prováděnými úpravami  ŠVP

4. Seznámení s plánovanými úpravami během hlavních prádznin – barevné chodby na 2. stupni

5. Zhodnocení uplynulého školního roku – úspěšné umístění žáků v soutěžích, nový stravovací systém

                                         Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 4. 10. 2012

Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Ladislav Hnilo, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Uvítání a seznámení s programem

2. Projednání výroční zprávy, seznámení s obsahem (všichni přítomní obdrželi výroční zprávu na svji mailovou adresu).

3. Schválení výroční zprávy

4. Projednání školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, seznámení se změnami oproti konci školního roku (pouze odstavec týkající se stravenek)

5. Schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení chování

6. Diskuse – rekonstrukce bloku „B“, akce školy.

                                       Zapsala: Mgr. Markéta petrů, zapisovatelka

 

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 13.6.2012

Toto zasedání bylo svoláno po oznámení výsledků voleb do školské rady ředitelem Mgr. Josefem Hnaníčkem.

 • Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Dana Černíčková, Jitka Tkadlecová
 • Hosté: Mgr. Josef Hnaníček, ředitel školy
 • Omluveni: Markéta Petrů, Ladislav Hnilo

 

1. Uvítání a seznámení s programem

2. Prohlídka školy: bloku „B“, který se má o prázdninách rekonstruovat a školní kuchyně, kde je uvolněná dlažba a popraskané obklady

3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele:

Všichni byli jednohlasně zvoleni v tajném hlasování

 • přeseda: Mgr. Jitka Tkadlecová
 • místopředseda: Ladislav Hnilo
 • zapisovatelka: Mgr. Markéta Petrů

4. Projednání a schválení Jednacího řádu: schválen bez připomínek

5. Seznámení s §167,168 zák.561/2004 Sb.: pravomoce školské rady

6. Plán práce:

 • četnost jednání – 2 krát ročně
 • říjen: projednání a schválení výroční zprávy
 • květen: projednání a schválení dalších dokumentů

6. Diskuse

 • zavedení čipového vstupního a stravovacího systému
 • počty žáků ve třídách s výhledem na další roky

Usnesení:

 • ŠR schválila všemi přítomnými hlasy Jednací řád ŠR
 • ŠR zvolila všemi přítomnými hlasy předsedu, místopředsedu  a zapisovatele
 • ŠR ukládá předsedovi ŠR, aby svolal další jednání na říjen 2012
 
Mgr. Jitka Tkadlecová
stránka „Školská rada” již byla zobrazena 6828x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

19.06.2019
Konec vyučování v pondělí 24. 6. 2019:

 • 1. stupeň – v 11,15 hodin
 • 2. stupeň – ve 12,10 hodin

Konec vyučování od 25. 6  do 27. 6. 2019:

 • 1., 2., 3. třída – 11,00 hodin
 • 4. a 5. třída – 11,15 hodin
 • 6. a 7. třída – 11,30 hodin
 • 8. a 9.třída – 11,45 hodin

V pátek 28. 6. 2019 se oběd bude vydávat od 10,00 do 11,30 hodin.

Školní družina bude v provozu do 12 hodin.


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg